REGULAMIN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

"Poznańska Szkoła Demokratyczna O!Mega"

 

Osoby uczęszczające do "Poznańskiej Szkoły Demokratycznej O!Mega" mają prawo do edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku. Edukacja ta zapewnia wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych, poznawczych, artystycznych.

 

Uczeń Poznańskiej Szkoły Demokratycznej O!Mega zobowiązany jest przestrzegać wyszczególnionych w nim obowiązków i innych postanowień niniejszego regulaminu:

 1. PRAWA
 2. Uczeń Poznańskiej Szkoły Demokratycznej ma prawo korzystać z wszelkich zajęć organizowanych przez Szkołę, stosownie do swoich możliwości psychofizycznych i rozwojowych.
 3. Uczeń ma prawo do formułowania swoich oczekiwań i realizacji pasji życiowych, edukacyjnych, stosownie do możliwości stwarzanych przez Szkołę.
 4. Uczeń ma prawo do rzetelnej oceny swoich postępów w nauce, w sposób uzgodniony z opiekunem/nauczycielem i nieuwłaczający jego godności.

 

 1. OBOWIĄZKI
 2. Stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych
 3. Podczas zajęć uczniowie przebywają w miejscu odbywania zajęć pod nadzorem opiekuna
 4. W czasie zajęć i przerw, uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły bez zezwolenia.
 5. Uczeń obowiązany jest:
 6. a)punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne, zgodnie z planem nauczania
 7. b)zachowywać się  na lekcjach i innych zajęciach szkolnych w sposób szanujący innych uczniów i nauczycieli, w szczególności tak, aby nie przeszkadzać innym w nauce.
 8. c) w czasie wycieczek szkolnych przestrzegać poleceń opiekunów, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i innych zasad bezpieczeństwa ustalonych przez opiekunów
 9. Podczas zajęć zabrania się używania telefonów komórkowych, tabletów, gier komputerowych bez zgody opiekuna. Urządzenia te w czasie zajęć powinny być wyciszone (bez wibracji i dźwięku) i odłożone na miejsce w sali, określone przez opiekuna.
 10. W czasie zajęć i przerw, uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły bez zezwolenia.
 11. Uczeń obowiązany jest:

 

 1. Stosunek do innych 
 2. Uczeń powinien przestrzegać ogólnie przyjętych form kulturalnego zachowania, być uprzejmym, prawdomównym i rzetelnie wykonywać przyjęte zobowiązania.
 3. Uczeń powinien okazywać szacunek członkom społeczności szkoły.
 4. W szkole zabrania się używać słów i gestów o charakterze wulgarnym, obscenicznym i nieprzyzwoitym.
 5. W szkole zabrania się posiadania i używania narkotyków, alkoholu, innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia (w tym psychicznego) substancji i materiałów
 6. W szkole zabrania się zachowań i propagowania ideologii rasistowskich, totalitarnych oraz wszelkich przejawów dyskryminacji na dowolnym tle (w tym rasowym, płciowym, wyznaniowym, etc.)
 7. Stosunek do pracy i mienia społecznego

Uczeń powinien:

 1. Szanować pracę własną, rodziców, wychowawców i innych ludzi.
 2. Szanować wytwory pracy ludzkiej: mienie własne i cudze, szczególną opieką otoczyć mienie społeczne jako dobro wszystkich ludzi.
 3. Troskliwie obchodzić się z książkami i czasopismami, dbać o sprzęt szkolny i pomoce naukowe
 4. Prawidłowo korzystać z przedmiotów i urządzeń użyteczności publicznej takich jak wagony kolejowe/tramwajowe, autobusy, trawniki, ławki w parkach i ogrodach; chronić przyrodę.

 

III. KONSEKWENCJE

W przypadku złamania powyższych zasad uczeń może otrzymać następujące kary:

 • Upomnienie
  • we wszystkich przypadkach
 • Upomnienie z poinformowaniem rodziców
  • we wszystkich przypadkach
 • Naganę z poinformowaniem rodziców
  • we wszystkich przypadkach
 • 5-dniowy zakaz przychodzenia do szkoły:
  • w przypadku powtarzającego się łamania zasad opisanych w punkcie II.A.1 i II.A.2 i II.A.3.b
 • Wykluczenie z 3 kolejnych wyjść szkolnych (wycieczek, imprez kulturalnych):
  • w przypadku powtarzającego się łamania zasad opisanych w punkcie II.A.3.c
 • Usunięcie ze szkoły w trybie dyscyplinarnym:
  • w przypadku powtarzającego się łamania zasad opisanych w punkcie II.B.3, II.B.5
  • w przypadku złamania zasady określonej w punkcie II.B.4,
  • w przypadku wyczerpania środków wychowawczych i kar wymienionych powyżej

Kary wymierza dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii przynajmniej 2 innych pracowników placówki.


Pobierz regulamin jako pdf.

Cześć!

Nasza strona jest w trakcie aktualizacji. Przepraszamy za ewentualne problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z niej.

Pozdrawiamy,
O!Mega Szkoła