metoda

Metoda w O!MEGA Szkole

W naszym rozumieniu edukacja to proces przemyślany i celowy. Dlatego najwięcej uwagi poświęcamy tworzeniu spójnych, podmiotowych i gwarantujących sukces założeń metodycznych Szkoły Podstawowej.

Jak uczymy?

W O!MEGA Szkole wierzymy, że na każdym etapie edukacji można uczyć tak, by nowe informacje były przekazywanie dzieciom w sposób angażujący i fascynujący. Nasi nauczyciele wiedzą, jak zaprosić młodych ludzi do współpracy i „zarazić” ich chęcią do pogłębiania wiedzy w obszarach, które wydają się uczniom najbardziej interesujące.

Od najmłodszych klas angażujemy uczniów w projekty wymagające samodzielności i rozeznania w otaczającym świecie. Rozmawiamy o procesach i relacjach społecznych, zdarzeniach politycznych, zmianach zachodzących lokalnie i globalnie. Angażujemy dzieci w życie szkolnej społeczności, uczymy samodzielności i zachęcamy do jak najczęstszego kontaktu z naturą, aby chłonęły świat wszystkimi zmysłami.

Jednocześnie dbamy o to, by absolwenci Szkoły umieli pracować rzetelnie i systematycznie. Nauka nie może składać się jedynie z „fajerwerków”, ponieważ umysł dziecka i nastolatka potrzebuje treningu koncentracji uwagi, pamięci, umiejętności planowania powtórek, pracy w skupieniu przez dłuższy czas, brania odpowiedzialności za projekty, których uczeń się podjął. Zadaniem dorosłych jest dbanie o prawidłowy balans między poznawaniem świata wszystkimi zmysłami, a wypracowywaniem umiejętności bycia skupionym i rzetelnym.

Naukę w O!MEGA Szkole usystematyzowaliśmy w sposób, który przynosi Uczniom zarówno edukacyjne, jak i rozwojowe korzyści. Stawiamy na:

Bezpieczeństwo emocjonalne, niezbędne do efektywnej nauki

Umysł człowieka eksperymentuje, uczy się i zapamiętuje tylko wtedy, gdy nie czujemy się zagrożeni, przestraszeni czy niedoceniani. Poczucie komfortu w szkole, fakt, że dzieci chodzą do niej z entuzjazmem, to brzegowe warunki sukcesu edukacyjnego. Dopiero na tym fundamencie można budować metodologię i techniki pracy dydaktycznej, które składają się na każdą lekcję.

Nie ma edukacji bez relacji, nie ma ochoty do poznawania świata bez poczucia, że jest się szanowanym i przynależy się do wspólnoty. Uznajemy, że kompetencje relacyjne/psychologiczne kadry Szkoły są absolutnie kluczowe. W edukacji nic nie jest obiektywnie dobre ani obiektywnie złe (nawet oceny, zdania czy odpytywanie, działanie na czas albo formy wykładowe lekcji). To ludzie sprawiają, że coś jest dobre albo złe, że coś jest użyte dla ucznia, albo to samo w innym miejscu jest użyte przeciwko uczniowi. Bezpieczeństwo emocjonalne to filar naszej Szkoły.

Wspólnotowe zasady i szacunek dla indywidualnego rozwoju

W O!MEGA Szkole uczniowie, rodzice i nauczyciele funkcjonują jako społeczność, która ma wspólny cel: sprawić, żeby każde dziecko wspominało szkołę dobrze i miało w przyszłości apetyt na rozwój. Dlatego kierujemy się transparentnymi, jasnymi zasadami dotyczącymi kanałów i sposobów rozmawiania ze sobą i załatwiania spraw, zachowywanie się we wspólnej przestrzeni, aktywnego prezentowania postawy szacunku i tolerancji.

Kluczowa zasada brzmi, że do Szkoły przyjmujemy dzieci, które nie przeszkadzają innym się uczyć i rozwijać. Każdy ma prawo mieć własnej wyzwania i zasoby rozwojowe, natomiast trzeba je prezentować tak, żeby inne osoby czuły się komfortowo. Dzieci wdrażane w podmiotową, dobrą i mądrą społeczność, w której każdy odzywa się do drugiego tak, jak sam chciałby być potraktowany, naprawdę nie mają problemów z zachowaniem tak zwanej „dyscypliny”.

Holistyczne podejście do materiału szkolnego

Podział całej wiedzy o świecie na przedmioty szkolne został dokonany w dużej mierze sztucznie. Dzieci i nastolatkowie chłoną informacje całościowo, holistycznie, tak długo aż jakiś dorosły nie powie, że jedno z pytań odnosi się do „biologii”, a drugie do „historii”. Pokazywanie związków między obszarami wiedzy, zwracanie uwagi na ciągi przyczynowo-skutkowe, które pozwalają nie „zakuwać”, a „rozumieć”, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków, to ważne elementy naszej metody.

Dokładamy starań, by tak używać Podstawy Programowej, by uczniowie mieli kontakt z możliwie najbardziej zbliżonymi treściami w czasie zajęć na różnych przedmiotach. Często realizujemy projekty międzyprzedmiotowe, które uczą, jak korzystać z potencjału różnych dziedzin wiedzy. W ramach istniejącego prawa oświatowego gospodarujemy treściami przeznaczonymi dla Szkoły Podstawowej w taki sposób, by wyeliminować takie sytuacje jak: na języku polskim mówimy o Młodej Polsce, a na historii o Oświeceniu; na biologii „przerabiamy” człowieka, ale naturę białek na chemii poznajemy dopiero dwa semestry później; na WF działamy w zakresie układania zdrowych jadłospisów, ale o substancjach odżywczych na biologii wspominamy dopiero dwie klasy wyżej. Pamiętacie to zakłopotanie, to zagubienie i taką myśl: o co w tym wszystkim chodzi???? Tego właśnie chcemy oszczędzić naszym uczniom!

Praca w zespołach zróżnicowanych wiekowo

Dużym problemem szkół tradycyjnych jest to, że dzieci przez 8 lat pracują wyłącznie z rówieśnikami. Tymczasem prawdziwe życie wymaga od nas umiejętności tworzenia zespołów z ludźmi młodszymi, starszymi od nas i w podobnym wieku. Zmieniający się świat wymaga kooperowania z ludźmi o zróżnicowanym potencjale, poglądach, sytuacji życiowej, pomysłach na siebie i nasze wspólne otoczenie. Dlatego w naszej Szkole wielokrotnie w ciągu roku realizujemy projekty i systematyczne zajęcia, wokół których skupiamy dzieci i młodzież. Organizujemy inicjatywy międzyklasowe, wpisujemy w plan lekcji co tydzień wspólne zajęcia dla wszystkich dzieci z klas 0-3, uczniowie klas starszych prowadzą lekcje dla młodszych, a z kolei dla uczniów z klasy 7 czy 8 zajęcia prowadzą niekiedy nasi Licealiści. Po zajęciach realizujemy fakultety dla uczniów z różnych klas.

To wszystko sprawia, że każdy uczeń może być zarówno adeptem, jak i mistrzem, może być liderem, a potem trafi na kogoś bardziej charyzmatycznego i staje się członkiem zespołu, może być w konieczności argumentowania kolegom, a może się zdarzyć, że trzeba będzie przekonać nauczycieli czy rodziców z Rady Rodziców. Współpraca i przedsiębiorcza postawa to „must have” dzisiejszych czasów. Nie rozwiążemy najbardziej palących problemów, jeśli nie będziemy umieli łączyć potencjałów!

Sprawiedliwie, to znaczy każdemu według potrzeb, a nie każdemu po równo

Metoda pracy O!MEGA Szkoły bazuje na rozpoznaniu, monitorowaniu i wzmacnianiu potencjału poznawczego i społeczno-emocjonalnego każdego dziecka i nastolatka. W praktyce oznacza to, że w kameralnych klasach, pod okiem mądrej i dobrze wykształconej kadry, każdy uczeń ma możliwość wzmacniać to, co mu najlepiej wychodzi i/lub najbardziej go interesuje. Uczniowie trafiają do nas z bardzo zróżnicowanym potencjałem, z różnymi wcześniejszymi doświadczeniami edukacyjnymi. Naszym celem jest, by uczniowie wzrastali i doskonalili się w obrębie swoich możliwości, co dla każdego z nich oznacza co innego. Nie jesteśmy szkołą nastawioną na wynik, na rezultat, na cyfry, egzaminy i oceny. Jesteśmy szkołą nastawioną na trwałe kompetencje, przydatne umiejętności i poczucie sprawstwa.

Każdy z naszych absolwentów ma wiedzieć jak liczne ma talenty i do czego dokładnie może je wykorzystać, natomiast to nie zawsze idzie w parze z super-wynikami na egzaminach. Jeśli uczeń ma predyspozycje, to na pewno zadbamy o to, by miał fantastyczne oceny, startował w konkursach, olimpiadach i dostał się do najlepszego liceum. Natomiast jeśli edukacja formalna, uczenie się stricte podręcznikowe/szkolne nastręcza uczniowi trudności, to będziemy się wspólnie zastanawiać czy nie będzie lepiej, żeby skupił się na nauce języków, na sporcie, na zajęciach informatycznych, na relacjach i kompetencjach społecznych, na grafice komputerowej itp. O!MEGA dba o swoich uczniów i z szacunkiem podchodzi do ich możliwości. Nie da się nas przekonać, przegadać, zmusić, że każdy może i powinien mieć 100% na egzaminie.

Relacje

W O!MEGA Szkole relacje są siłą napędową i źródłem uczenia się.

Samodzielność

Nie wyręczamy naszych Uczniów, nie chronimy przed popełnianiem błędów, zapewniając im jednocześnie bezpieczne i przyjazne środowisko, niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju.

Działanie

Uczymy przez obserwację zjawisk, szukanie podobieństw, zadajemy pytania, projektujemy, doświadczamy, eksperymentujemy - kształcimy kompetencje niezbędne do życia w świecie ciągłych zmian.

Jak sprawdzamy wiedzę i jak oceniamy?

W O!MEGA Szkole nie mamy niezapowiedzianych kartkówek, wyrywkowego odpytywania i prób przyłapania uczniów na niewiedzy. Zadawanie pytań i weryfikowanie poziomu umiejętności traktujemy jako integralną część uczenia, a nie jako osobny, stresujący element szkolnego życia.

W praktyce nauczyciele wiele razy w ciągu każdych zajęć upewniają się czy każdy uczeń rozumie, jak rozumie, czego potrzebuje. Jeśli chcemy, żeby uczniowie napisali test lub odpowiedzieli ustnie z partii materiału, dbamy o to, by dokładnie omówić z nimi jakie pytania się pojawią (uczeń nie może zgadywać o co nauczyciel zapyta). Jest dla nas bardzo ważne, żeby każdy uczeń spotykał się na sprawdzianach z wyzwaniem adekwatnym do jego możliwości rozwojowych, dlatego inne pytania dostanie uczeń aspirujący na trójkę a inny ktoś, kto traktuje dany przedmiot priorytetowo i chce go umieć na piątkę.

Zależy nam, żeby dzieci trafiały w procesie sprawdzania wiedzy na pytania odpowiadające ich możliwościom, dlatego odchodzimy od modelu, w którym każdy pisze taką samą klasówkę. Małoliczne grupy pozwalają na indywidualne podejście do uczniów.

Oceny

W O!MEGA Szkole od oceniania wolimy docenianie, jednak nie rezygnujemy z ocen, bo uczniowie lubią wiedzieć ile potrafią i jakie robią postępy. Oceniamy metodą „oceniania kształtującego”, która w praktyce oznacza, że zamiast cyfr pojawiają się obszerne komentarze nauczyciela. Oceny w formie opisu wprowadzane są także do dziennika elektronicznego, co pozwala rodzicom być na bieżąco i czuwać nad rozwojem swojego dziecka. Oceny-komentarze dają nieporównywalnie więcej uczniowi, wspierają doskonalenie kompetencji i wskazują na to, co jest na bardzo dobrym poziomie, a co można udoskonalić. Ocenianie kształtujące jest zgodną z prawem oświatowym formą oceniania w szkołach podstawowych i średnich. Na zakończenie semestru i zakończenie roku uczniowie otrzymują ocenę numeryczną i tradycyjne świadectwo. Ocenę z przedmiotu zawsze dostosowujemy do możliwości ucznia, a samoocena ucznia jest jej ważnym elementem.

Dokładamy starań, by przekazać uczniom, że oceny to jedno z narzędzi pozwalających na świadome kontrolowanie swojej wiedzy i postępów, a nie coś, na czym należy opierać poczucie własnej wartości i priorytety.

Przygotowania do sprawdzianów i egzaminów państwowych

Zajęcia W O!MEGA Szkole realizowane są zgodnie z polską podstawą programową i siatką godzin właściwą dla danej klasy. W O!MEGA Szkole, tak jak w każdej szkole publicznej, uczniowie są przygotowywani do egzaminów państwowych kończących wszystkie szczeble obowiązkowej edukacji, w tym egzaminu ósmoklasisty.

Mówili o nas

Podoba Ci się nasz pomysł na edukację?